Menu
home
>>
รายชื่อนามานุเคราะห์
รายชื่อข้าราชการ,ลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ,และลูกจ้างชั่วคราว
กองแผนงาน
ลำดับที่ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง/ระดับ หมายเหตุ
1นายผดุงศักดิ์  สรุจิกำจรวัฒนะผู้อำนวยการกองแผนงานข้าราชการ 
ส่วนอำนวยการ (สอก.)
1นางกัลยารัตน์  คงจีนเจ้าพนักงานธุรการอาวุโสข้าราชการผอ.
2น.ส.ประสพพร  ไชยงามนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการข้าราชการ 
3น.ส.สุชารัตน์  ใจตรงเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานข้าราชการ 
4นางปวารี  คงตั้งจิตรเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานข้าราชการ 
5น.ส.ชมัยพร  ทองดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ 
6น.ส.ธนภรณ์  วงศ์อุทารเจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ 
7นางศศิประภา  อาจทนองเจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ 
8น.ส.จัณฐ์กพัฒฏา  นาคนิลเจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ 
9นายไชยสิทธิ์  สุวรรณรัตน์เจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ 
10นางนิตยา  ปานทองเจ้าหน้าที่ธุรการพนักงานราชการ 
11นายชวลิต  นาคมีพนักงานขับรถยนต์พนักงานราชการ 
12นายสราวุธ  วัชโรทัยพนักงานขับรถยนต์ลูกจ้างชั่วคราว 
13นางสาวกมลชนก  ดีชัยยะนักจัดการงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราว 
กลุ่มวิศวกรรมอำนวยการ (กวอ.)
1นายถิรวัสส์  ธนโรจน์ศักดิ์วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษข้าราชการผอ.
2นางศิริลักษณ์  สุทธิมานัสเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานข้าราชการ 
3นางอโนทัย  นิลขำนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการข้าราชการ 
4น.ส.จิรัญญา  เวศม์รัชสกุลวิศวกรโยธาชำนาญการข้าราชการ 
5นายกันต์ธร  ชิณภาวิศวกรโยธาปฏิบัติการข้าราชการ 
6นายกรกฤษณ์  บุญชูเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ 
7นางจิราภรณ์  ชุมทองเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ 
8นางสืบวงค์  อินทนาคมเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ 
9น.ส.จิดาภา  ลียวัฒนานุพงศ์เจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ 
10น.ส.รวีวรรณ  วิทูรชวลิตวงษ์เจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ 
กลุ่มพัฒนาโครงข่าย (กพค.)
1นายธนะชัย  หล่ออภิบาลกุลวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษข้าราชการผอ.
2นายชัยสัมพันธ์  โพธิ์ศรีวิศวกรโยธาชำนาญการข้าราชการ 
3นายธนวัฒน์  วิเศษสินธุ์วิศวกรโยธาปฏิบัติการข้าราชการ 
4นายวรพจน์  มาลาวงษ์วิศวกรโยธาปฏิบัติการข้าราชการ 
5นายจรัญ  คุ้มพันธ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการข้าราชการ 
6น.ส.อรนุช  งิ้วสะเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานข้าราชการ 
7น.ส.ธนัญภัทร์  บุญพบนพสิทธิ์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานข้าราชการ 
8นางดิฐวัณ  พิมมานนท์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ 
9น.ส.รัชชนก  โพธิ์ศรีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ 
10น.ส.ประไพพรรณ  แจ้งสุทิมลเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ 
11น.ส.มณฑาทิพย์  รอดอิ่มเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ 
12น.ส.มินท์มันตา  ชีพสาทิศเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ 
กลุ่มยุทธศาสตร์และบริหารงบประมาณ (กยง.)
1นางรชยา  บุณยธนกิจนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษข้าราชการผอ.
2น.ส.ฐิติมา  ประชาศิลป์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการข้าราชการ 
3น.ส.วิสาขา  นิมิตรปกรณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการข้าราชการ 
4นายเจริญชัย  พัชรสุนทรพนักงานพิมพ์ ส4ลูกจ้างประจำ 
5นางภาวิกา  แก้วทิพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ 
6นางธัญญพัทธ์  ธนโรจน์ศักดิ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ 
7น.ส.ณภัสสรณ์  คงชื่นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ 
8น.ส.บุษกร  โพธิ์สุวรรณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ 
9น.ส.บุษราคัม  หมื่นภักดีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ 
10น.ส.ชลมาศ  ชลสุขเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ 
11น.ส.เจษนภา  ศรีหาขันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ 
12นางพัชนี  หล่ออภิบาลกุลเจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ 
13นายปริญญา  ทองดีนักจัดการงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราว 
กลุ่มติดตามและประเมินผล (กตป.)
1นายบุญจอม  พรหมทองวิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษข้าราชการผอ.
2นายฐานันดร  สวัสดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการข้าราชการ 
3นางชฎา  ชนะสุวรรณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการข้าราชการ 
4น.ส.อุไรวรรณ  พรหมตาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ 
5น.ส.นันท์นลิน  ผุยพัฒน์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ 
6น.ส.ณัฐพร  มูลมณีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ 
7นายมานิตย์  มูหะหมัดเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ 
8น.ส.นวริน  สุขประเสริฐเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ 
9น.ส.บุษปราณี  นิรพาธเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ 
10นายสรรเพ็ชญ์  รอดกรุดเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปพนักงานราชการ 
11น.ส.เรืองรัตน์  บกบนเจ้าพนักงานธุรการพนักงานราชการ 
12น.ส.ภัทรวรรณ  ผุยพัฒน์นักจัดการงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราว 
13นายธราธิป  มงคลนักจัดการงานทั่วไปลูกจ้างชั่วคราว 
กลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ (กรป.)
1นายปรีชา  โสภารัตน์วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษข้าราชการผอ.
2นายจุติพงศ์  พาราพันธกุลวิศวกรโยธาปฏิบัติการข้าราชการ 
3น.ส.ณัฐวรา  จันทรธานีวัฒน์วิศวกรโยธาปฏิบัติการข้าราชการ 
4น.ส.อนงค์นาถ  คำศิรินักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการข้าราชการ 
5น.ส.กมลรัตน์  ระวังงานเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานราชการ 
6น.ส.วลีรัตน์  อักษรดีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานราชการ 
7น.ส.ภัทราพร  สาริกขาเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนพนักงานราชการ 
8นายนที  มิตรสงเคราะห์นักวิเคราะห์นโยบายและแผนลูกจ้างชั่วคราว 
     
     
Scroll Up Skip to content